Till startsidan

Hemweg 8

Hemweg 8
Anläggningen Hemweg består av två enheter: Hemweg 8 och Hemweg 9.

Hemweg 8

Hemweg 8 är ett modernt koleldat kraftverk som byggdes 1994.

Det kol som används i Hemweg 8 fraktas sjövägen till lagret i Amsterdam. Därifrån transporteras kolet på ett långt transportband till ett cirkulärt kollagringsfält. En grävmaskin lyfter upp kolet till ett annat transportband som transporterar kolet till kvarnens bunkrar med en hastighet på 1 000 ton per timme.

2006 försågs Hemweg 8 med en enhet för avskiljning av kväveoxider (NOx). Enheten avskiljer 85 % av kväveoxiderna från rökgaserna och minskar de totala kväveoxidutsläppen med 35 %. Avskiljningsenheten består av två stora reaktorer, så kallade katalysatorskikt. I Hemweg 8 återvinns farliga ämnen och olika restprodukter som uppstår vid förbränning av kol. Följande restprodukter återvinns, vilket minskar utsläppens skadliga inverkan på miljön: bottenaska, flygaska, svaveldioxid (SO2) och kväveoxider (NOx).