Till startsidan

Forsmark

Forsmark
Forsmark har tre separata kokvattenreaktorer och var och en av dessa producerar varje år lika mycket el som används av hela Storstockholm ett genomsnittligt år. För närvarande producerar kärnkraftverket ungefär en sjättedel av all elektricitet som används i Sverige.

Forsmark

Alla Forsmarks tre reaktorer är kokvattenreaktorer som konstruerats av Asea-Atom. Forsmark 1 togs i drift i december 1980 medan Forsmark 2 togs i drift i juli 1981. Forsmark 3 började användas i augusti 1985.

Forsmark är även en viktig förvaringsplats för kärnavfall. 1983 började Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) bygga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) på 50 meters djup i berggrunden. SFR är världens första slutförvar för avfall med låg till medelhög radioaktivitet och började användas 1988.

2009, efter många år av undersökningar och studier, beslöt SKB att Forsmark var den bästa platsen för djupförvaring av använt kärnbränsle. Slutförvaret för använt kärnbränsle i Forsmark ska enligt planen tas i i bruk i slutet av 2020-talet.

Historia

Forsmark är Sveriges yngsta kärnkraftverk – det togs i drift under 1980-talet. Byggarbetet startade i början av 1970-talet och gav arbete åt flera tusen byggarbetare. Under en period på 1970-talet ansågs byggarbetsplatsen vara den största arbetsplatsen i Norden. Den första transporten av kärnbränsle kom till Forsmark 1977, men den kommersiella driften dröjde till 1980 på grund av incidenten i Harrisburg och väntan på resultatet från folkomröstningen om kärnkraft i Sverige. Vattenfall äger 66 procent av Forsmark och Sydkraft Nuclear Power och Mellansvensk Kraftgrupp är minoritetsägare med andelar på 8,5 respektive 25,5 procent. Forsmarks Kraftgrupp AB har en årlig omsättning på cirka sex miljarder kronor.

Den 25 juli 2006 inträffade en större driftstörning i Forsmark 1. Som en följd av störningen uppmärksammades tekniska brister och brister i säkerhetskulturen.

Ett omfattande arbete för att höja säkerheten och tillförlitligheten inleddes, och regeringen bad FN:s atomenergiorgan (IAEA) att genomföra en oberoende granskning av säkerheten och tillförlitligheten i kärnkraftverkets verksamhet, vilket innefattade en bedömning av ett OSART-team (Operational Safety Review Team).

I februari 2008 genomförde IAEA en tre veckor lång OSART-granskning av Forsmark. OSART-teamet bestod av internationella experter och resultaten visade att Forsmark håller en hög internationell standard. OSART-teamet kom fram till att ledningen och medarbetarna hade förbättrat tillförlitligheten och säkerhetskulturen.

Den uppföljande granskningen som utfördes ett år senare visade ett av de bästa resultaten någonsin under de 20 år dessa säkerhetsgranskningar genomförts.

2008 gav miljödomstolen Forsmark rätt att öka effekten i alla tre reaktorerna.

Investeringar för framtiden

Syftet med det pågående investeringsprogrammet i Forsmark är att förlänga anläggningens livslängd samt att öka kapaciteten.

Forsmark rekryterar regelbundet nya medarbetare till olika delar av verksamheten. Personlig utveckling är en viktig investering i företagets framtid och stora satsningar görs för att ge medarbetarna möjlighet att utvecklas och trivas på arbetsplatsen. Företagskulturen präglas av kompetens, kunnande och människor som vill dela med sig av sina kunskaper. En betydande mängd forskning och utveckling sker vid Forsmark och specialisterna här är bland de bästa i världen inom sitt område.

Målet med åtgärderna för ökad säkerhet och modernisering är att säkerställa att befintliga reaktorer vid anläggningen i Forsmark kan fortsätta att producera el i minst 60 år från idrifttagande.

Forsmark och miljön

2001 blev Forsmark det första kärnkraftverket i världen som producerade EPD-certifierad el. EPD står för Environmental Product Declaration (miljövarudeklaration) och är ingen traditionell miljömärkning. Det är en varudeklaration som anger miljöpåverkan för varje kilowattimme el som Forsmark producerar.