Till startsidan

Högabjär-Kärsås vindkraftspark

Högabjär-Kärsås vindkraftspark
I Falkenbergs kommun har Vattenfall etablerat vindkraftsparken Högabjär-Kärsås, som omfattar tolv vindkraftverk.

Högabjär-Kärsås ligger cirka 15 kilometer öster om Falkenberg. Det är nio verk placerade vid Högabjär och tre vid Kärsås. Vindkraftsparken består av Siemens 3,2 MW, som till utseendet är identiska med de som står på den intilliggande parken Hjuleberg. Marken arrenderas av ett flertal privata markägare.

Vindkraftverken beräknas producera 98 GWh per år, vilket motsvarar hushållsel till drygt 18 000 hem. Vindförutsättningarna är goda i området och parken bidrar med en betydande mängd förnybar el till södra Sverige, där förbrukningen är som störst i landet.

Vattenfall äger Högabjär-Kärsås vindkraftspark tillsammans med bank- och försäkringskoncernen Skandia.

Servicekontor

Vid Högabjär-Kärsås har Vattenfall etablerat ett servicekontor med fem heltidsanställda, som även ansvarar för service och underhåll av Hjuleberg vindkraftspark.

Projektets historia

En projektgrupp tillsattes 2009 för att närmare undersöka markförhållanden, möjligheterna till elanslutning samt att göra vindmätningar i området. Parallellt med det arbetet inleddes också tillståndsprocessen med bland annat samråd med myndigheter, närboende och allmänhet.

Miljökonsekvensbeskrivningen och tillståndsansökan lämnades in till länsstyrelsen i Hallands län hösten 2011. I februari 2014 vann tillståndet laga kraft.

De första vindkraftverken levererades och monterades under sommaren 2015.

Arkeologisk utgrävning

En arkeologisk utgrävning gjordes i samband med att vindkraftsparken byggdes. Fornlämningar tyder på att området för cirka 2 000 år sedan användes för jordbruk. Vattenfall har placerat ut skyltar i parken, där besökare kan läsa mer om den arkeologiska utgrävningen.

Kontakt till driften

Telefon: 0498-28 51 19
E-post: operation.onshore@vattenfall.com