Till startsidan

Juktan

Juktan
Juktans kraftverk ligger mellan sjöarna Storjuktan och Storuman i övre delen av Umeälven, i Sorseles kommun. Kraftverket var det första stora pumpkraftverket i Sverige men 1996 byggdes Juktan om till ett vanligt vattenkraftverk och används som ett sådant sedan dess.

Historia

När Juktans kraftstation öppnades 1978 var den unik på flera sätt. Den använde olika sjöar med olika höjd över havet som vattenkällor och sjöarna var sammanlänkade genom tunnlar och vattenpumpar. Kraftverket överförde vatten från ett magasin, Storjuktan i Juktån (som mynnar ut i Umeälven), till ett annat, sjön Storuman i Umeälven. Från Storjuktan pumpades vattnet först till ett tredje magasin, Blaiksjön, som ligger mer än 210 meter högre över havet. Vid kraftproduktion tappades sedan vattnet till Storuman, vilket gav en nettofallhöjd på ungefär 270 meter. Pumpkraftverket använde alltså tre olika magasin. På grund av höjdskillnaden på ungefär 60 meter mellan sjöarna Storjuktan och Storuman motsvarade energiförbrukningen för att pumpa vattnet från Storjuktan till Blaiksjön trots förluster den energi som gick att producera mellan Blaiksjön och Storuman. Tack vare att Juktån avleddes till huvudälven på en högre höjd än tillflödets naturliga utlopp kunde även vattnet användas i tre befintliga kraftverk i Umeälven. Detta gav en ytterligare produktion på 140 GWh per år.

Bygget av kraftverket

Byggarbetet påbörjades under våren 1973 och kraftverket blev färdigt under hösten 1978. Huvuddelen av arbetet bestod av bergsprängning, som sammanlagt ledde till en utgrävd volym på 1,8 miljoner m3. Den totala volymen jordschaktning och dammfyllnad uppgick till 1,4 miljoner m3.

Ombyggnad till pumpkraftverk

För att möta det ökande behovet av ny fossilfri elenergi undersöker Vattenfall möjligheterna att återställa Juktan till ett pumpkraftverk.

Mer information (öppnas i nytt fönster)