Till startsidan

Juktan vindkraftspark

Juktan vindkraftspark
Den 1 oktober 2014 startade vi byggandet av Juktan vindkraftspark i Sorsele kommun i Västerbotten. Projektet innebär en investering som ger förnybar el till 27 500 hushåll.

Området är beläget vid Blaiksjön i Sorsele kommun, där vi sedan tidigare driver Juktans kraftverk. Största delen av Blaiksjön samt Blaiken har utsetts till riksintresse för vindbruk av Energimyndigheten. Det blåser bra i området vilket är en förutsättning för att kunna etablera en vindkraftspark här. Ytterligare fördelar med lokaliseringen är att Vattenfall har en etablerad verksamhet i området, vilket innebär att platsen har en väl utbyggd infrastruktur för energiproduktion och att området redan är industripåverkat samt att det saknas permanenta närboende.

Projekthistorik

Samrådsprocessen med berörda parter och allmänheten genomfördes under hösten 2009. Utifrån den gjordes justeringar av området med hänsyn till inkomna synpunkter. Tillståndsansökan med miljökonsekvensbeskrivning lämnades in i början av sommaren 2010. Därefter gjordes ytterligare kompletteringar, tillstånd gavs och vann laga kraft 2013. I september 2014 tog Vattenfalls styrelse beslut om att bygga Juktan vindkraftspark.

Vattenfall äger Juktan vindkraftspark tillsammans med bank- och försäkringskoncernen Skandia.

Vattenfall satsar på vindkraft

Vattenfall arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi tar ansvar för miljö och klimat där fokus är en kraftig och långsiktig satsning på lönsam, förnybar elproduktion, både i Norden och i vår kontinentala verksamhet.

Kontakt till driften

Telefon: 0498-28 51 19
E-post: operation.onshore@vattenfall.com