???backToStart???

Stornorrfors

Stornorrfors
Stornorrfors producerar mest el av alla Sveriges vattenkraftverk. Efter Harsprånget har Stornorrfors störst installerad kapacitet. Kraftverket ligger mycket vackert vid Umeälven. Stornorrfors har fyra turbiner och togs i drift 1958.

Omfattande arbete för att öka säkerheten

2007 påbörjade Vattenfall arbetet med att öka säkerheten i Norrforsdammen, som ligger alldeles intill kraftverket. Projektet omfattade bygget av en ny laxtrappa, installation av ett nytt kraftverk bredvid laxtrappan, ett nytt utskov och en höjning av dammkrönet på kraftverkets vänstra sida. Satsningen är ett led i Vattenfalls ambition att öka vattenkraftverkens säkerhet för att klara ett så kallat 10 000-årsflöde, ett extremt flöde som förväntas uppstå en gång på 10 000 år, och som orsakar extrema vattennivåer.

Under 2017-2018 fortsatte Vattenfall arbetet med säkerhetshöjande åtgärder som berörde regleringsdammen, Tvärödammen, Tvärådammen och huvuddammen inom Stornorrfors dammområde. Åtgärderna innebar reparation av erosionsskydd, utjämning av dammkrön och nya släntförstärkningar. Med åtgärderna säkerställer vi dammsäkerheten för Stornorrfors fyllnadsdammar på lång sikt.

Fiskodling

I Sverige är kraftbolag som driver vattenkraftverk skyldiga att odla fisk för att kompensera för de lekplatser som förstörs till följd av älvregleringen. En av Vattenfalls största fiskodlingar ligger i Norrfors, nära Stornorrfors kraftverk. Varje år släpper Vattenfall ut 80 000 laxsmolt, 20 000 havsöringar och 20 000 harrar. I samarbete med Vindelälvens Fiskeråd och Sveriges Lantbruksuniversitet analyserar Vattenfall även hur fiskarnas passage förbi Stornorrfors kan förbättras. Dessutom analyseras älvens fundamentala biologiska och ekologiska förhållanden regelbundet.

Vattenfall färdigställde en ny fisktrappa i anslutning till kraftverket 2010. Den är nu en av Europas modernaste och konstruerad för både upp- och nedvandrande fisk. Uppvandrande fisk kan via trappan nå sina lekplatser i den outbyggda Vindelälven. Nedvandrande fisk på väg mot havet leds via en "fiskavledare" in och ner genom trappan.